دوشنبه، ۱۴ اسفند، ۱۴۰۲ | Monday, 4 March , 2024

فراخوان دوره‌های مشترک پسادکتری علوم پایه بنیاد ملی نخبگان و انجمن‌های علمی تمدید شد

نسخه قابل پرینت
کد خبر:50301
سه شنبه، ۱۵ فروردین، ۱۴۰۲ | 17:32

فراخوان دوره‌های مشترک پسادکتری علوم پایه بنیاد ملی نخبگان و انجمن‌های علمی تمدید شد

 فراخوان پذیرش دوره‌های مشترک پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن‌های علمی ریاضی، فیزیک، زیست‌شناسی و زمین‌شناسی ایران تمدید شد.

به گزارش دیده بان علم ایران، برنامه مشترک پذیرش پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن های علمی مربوطه با هدف کمک به تکمیل تیم‌های پژوهشی استادان برجسته و حمایت از توانمندی‌های دانش‌آموختگان ممتاز کشور تدوین شده است.

پذیرش پسادکتری – برنامه مشترک بنیاد ملی نخبگان و انجمن ریاضی ایران

(فراخوان نوبت اول – زمستان ۱۴۰۱)

در فراخوان اول برنامه مشترک برگزاری دوره‌های پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن ریاضی ایران، بر اساس اولویت‌های مورد نظر بنیاد تعداد ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی به عنوان استاد میزبان انتخاب شده­ اند. از کلیه دانش‌آموختگان دوره‌های دکتری و یا دانشجویان دکتری که تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ از رساله خود دفاع می­ کنند و واجد شرایط زیر هستند دعوت می‌شود با مراجعه به سامانه سینا بنیاد ملی نخبگان به نشانی https://sina.bmn.ir با آگاهی از استادان میزبان و موضوعات پژوهشی آنان، نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک تا ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ اقدام کنند. تعداد ۱۰ نفر پژوهشگر پسادکتری در فراخوان اول این برنامه مطابق شیوه نامه طرح پسا دکتری شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد قرار می­ گیرند.

شرایط پژوهشگر پسادکتری:

حداکثر پنج سال از زمان دانش ­آموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست گذشته باشد. دانشجویان متقاضی باید گواهی تایید دانش‌آموختگی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ را از استاد راهنمای خود که به تأیید مدیرگروه و دانشکده مربوط رسیده باشد ارائه دهند.

سن متقاضی در زمان ثبت درخواست، بیشتر از ۴۰ سال نباشد و در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام وقت در دوره پسادکتری می­ شود.

متقاضی در صورت پذیرش، نباید پژوهشگر پسادکتری همزمان تحت حمایت سازمان، موسسه یا دانشگاهی دیگر باشد.

متقاضی باید دارای مقالات با استانداردهای کیفی بالا (با نتایج عمیق، جدید و مهم) ترجیحاً در مجلات تخصصی مشهور رشته خود باشد.

متقاضی باید دارای سه توصیه نامه علمی به زبان فارسی از اعضای هیئت علمی با مرتبه حداقل دانشیاری که متخصص در رشته وی هستند باشد.

متقاضی، منع قانونی (مانند مشمول سربازی بودن) برای پژوهش تمام وقت در طول دوره پسا دکتری نداشته باشد و دارای صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای عقد قرارداد پژوهشی باشد.

 

پذیرش پسادکتری – برنامه مشترک بنیاد ملی نخبگان و انجمن فیزیک ایران

 (فراخوان نوبت اول – زمستان ۱۴۰۱)

برنامه مشترک برگزاری دوره‌های پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن فیزیک ایران با هدف تقویت تیم‌های پژوهشی استادان برجسته و حمایت از توانمندی‌های دانش‌آموختگان ممتاز کشور، تدوین شده است. در فراخوان اول این برنامه، تعداد ۱۰ نفر پژوهشگر پسادکتری مطابق شیوه نامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد قرار خواهند گرفت. از کلیه دانش‌آموختگان دکتری و یا دانشجویان دکتری که تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ از رساله خود دفاع می­ کنند و واجد شرایط زیر هستند دعوت می‌شود با مراجعه به سامانه سینا بنیاد ملی نخبگان به نشانی https://sina.bmn.ir ضمن آگاهی از اولویت های پژوهشی اعلام شده ، نسبت به ارسال مدارک و ثبت نامتا ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ اقدام کنند. متقاضیان در کاربرگ طرح مساله، لازم است نام استاد میزبان پیشنهادی را نیز درج کنند.

شرایط پژوهشگر پسادکتری:

دارای مدرک دکتری فیزیک (همه گرایش­ها) با اخذ درجه عالی از دانشگاه های مورد تایید وزارت عتف

سن متقاضی در زمان ثبت درخواست، بیشتر از ۳۵ سال نباشد.

حداکثر ۳ سال از زمان دانش ­آموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست گذشته باشد. دانشجویان متقاضی نیز باید گواهی احتمال دانش‌آموختگی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ را از استاد راهنما با تأیید مدیرگروه و دانشکده ارائه دهند.

تبصره: زایمان و بیماری خاص به تشخیص کمیته انتخاب می­ تواند تا دو سال به دو مورد اخیر اضافه کند.

در شرایط یکسان اولویت انتخاب با متقاضیانی است که استاد میزبان ایشان استاد راهنمای پژوهشگر نبوده و موسسه میزبان با محل تحصیل دوره دکتری متفاوت باشد.

داشتن دو توصیه ­نامه علمی به زبان فارسی از اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل دانشیاری متخصص در همان رشته.

متقاضی در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام وقت در دوره پسادکتری خواهد بود.

متقاضی در صورت پذیرش، نباید پژوهشگر پسادکتری همزمان تحت حمایت سازمان، موسسه یا دانشگاهی دیگر باشد.

صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای پژوهش تمام وقت و عقد قرارداد پژوهشی.

پذیرش پسادکتری – برنامه مشترک بنیاد ملی نخبگان و انجمن زمین شناسی ایران

 (فراخوان نوبت اول – زمستان ۱۴۰۱)

برنامه مشترک برگزاری دوره‌های پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن زمین شناسی ایران با هدف تقویت تیم‌های پژوهشی استادان برجسته و حمایت از توانمندی‌های دانش‌آموختگان ممتاز کشور، تدوین شده است. در فراخوان اول این برنامه، بر اساس اولویت‌های مورد نظر انجمن زمین شناسی و بنیاد، تعداد ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی به عنوان استاد میزبان انتخاب شده ­اند.

از کلیه دانش‌آموختگان دوره‌های دکتری و یا دانشجویان دکتری که تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ از رساله خود دفاع می­ کنند و واجد شرایط زیر هستند دعوت می‌شود با مراجعه به سامانه سینا بنیاد ملی نخبگان به نشانی https://sina.bmn.ir ضمن آگاهی از استادان میزبان و موضوعات پژوهشی آنان، نسبت به انتخاب ۴ اولویت و ارسال مدارک و ثبت نام نام تا ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ اقدام کنند. تعداد ۱۰ نفر پژوهشگر پسادکتری در فراخوان اول این برنامه مطابق شیوه نامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد قرار می­گیرند.

شرایط پژوهشگر پسادکتری:

حداکثر پنج سال از زمان دانش آموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست گذشته باشد. دانشجویان متقاضی نیز باید گواهی تایید دانش‌آموختگی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ را از استاد راهنما با تأیید مدیرگروه و دانشکده ارائه دهند.

سن متقاضی در زمان ثبت درخواست، بیشتر از ۴۰ سال نباشد.

متقاضی در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام وقت در دوره پسادکتری می شود.

متقاضی در صورت پذیرش، نباید پژوهشگر پسادکتری همزمان تحت حمایت سازمان، موسسه یا دانشگاهی دیگر باشد.

دارا بودن مقالات با استانداردهای کیفی بالا (با نتایج عمیق، جدید و مهم) ترجیحاً در مجلات تخصصی.

داشتن دو توصیه نامه علمی به زبان فارسی از اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل دانشیاری متخصص در همان رشته.

صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای پژوهش تمام وقت و عقد قرارداد پژوهشی.

 

پذیرش پسادکتری – برنامه مشترک بنیاد ملی نخبگان و انجمن زیست شناسی ایران

 (فراخوان نوبت اول – زمستان ۱۴۰۱)

برنامه مشترک برگزاری دوره‌های پسادکتری بنیاد ملی نخبگان و انجمن زیست شناسی ایران با هدف تقویت تیم‌های پژوهشی استادان برجسته و حمایت از توانمندی‌های دانش‌آموختگان ممتاز کشور، تدوین شده است. در فراخوان اول این برنامه، بر اساس اولویت‌های مورد نظر انجمن زیست شناسی و بنیاد، تعداد ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی به عنوان استاد میزبان انتخاب شده ­اند. از کلیه دانش‌آموختگان دوره‌های دکتری و یا دانشجویان دکتری که تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ از رساله خود دفاع می­ کنند و واجد شرایط زیر هستند دعوت می­ شود با مراجعه به سامانه سینا بنیاد ملی نخبگان به نشانی https://sina.bmn.ir ضمن آگاهی از استادان میزبان و موضوعات پژوهشی آنان، نسبت به انتخاب ۴ اولویت و ارسال مدارک و ثبت نام تا ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ اقدام کنند. تعداد ۱۰ نفر پژوهشگر پسادکتری در فراخوان اول این برنامه مطابق شیوه نامه طرح شهید دکتر چمران، مورد حمایت بنیاد قرار می­ گیرند.

 

شرایط پژوهشگر پسادکتری:

حداکثر پنج سال از زمان دانش آموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست گذشته باشد. دانشجویان متقاضی نیز باید گواهی تایید دانش‌آموختگی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ را از استاد راهنما با تأیید مدیرگروه و دانشکده ارائه دهند.

سن متقاضی در زمان ثبت درخواست، بیشتر از ۴۰ سال نباشد.

متقاضی در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام وقت و حضور مستمر در دوره پسادکتری می ­شود.

متقاضی در صورت پذیرش، نباید پژوهشگر پسادکتری همزمان تحت حمایت سازمان، موسسه یا دانشگاهی دیگر باشد.

دارا بودن مقالات با استانداردهای کیفی بالا (با نتایج عمیق، جدید و مهم) ترجیحاً در مجلات تخصصی.

داشتن دو توصیه ­نامه علمی به زبان فارسی از اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل دانشیاری متخصص در همان رشته.

صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای پژوهش تمام وقت و عقد قرارداد پژوهشی.

انتهای پیام

مطالب مرتبط

براساس آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی صورت گرفت: اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت استخدامی دستگاه ها و جذب اعضای هیئت علمی به نخبگان

برنامه بنیاد ملی نخبگان برای توسعه علوم پایه با حمایت از ۵۰ پژوهشگر برگزیده پسادکتری

کلیات طرح تأمین مسکن نخبگان تصویب شد

ستاری خبر داد: ایجاد ۳۰ خانه خلاق برای حمایت از فارغ التحصیلان علوم انسانی

نظر دهید

* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

سرخط خبرها