شنبه، ۱۳ خرداد، ۱۴۰۲ | Saturday, 3 June , 2023

گزارش تبصرة ۹ «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی» منتشر شد

نسخه قابل پرینت
کد خبر:49747
یکشنبه، ۲۰ آذر، ۱۴۰۱ | 13:50

گزارش تبصرة ۹ «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی» منتشر شد

گزارش تبصرة ۹ «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ منتشر شد.

به گزارش دیده بان علم ایران بر پایة تبصرة ۹ «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامة اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران، همة دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند.

این گزارش عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نشان می‌دهد.

همانندجویی پارسا، پیشنهاده و مقاله در سامانة «همانندجو» با پشتوانة روزافزونِ تمام‌متن نزدیک به ۴۶۹ هزار عنوان پارسا، بیش از ۱۷۴ هزار عنوان پیشنهاده و ۳۵۰ هزار عنوان مقاله و روی هم با بیش از ۹۴ میلیون برگ، در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود.

سامانۀ «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازة همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، بیش از ۴۲ هزار استاد و نزدیک به ۳۴۰ هزار دانشجوی عضو سامانۀ همانندجو از ۶۹۷ مؤسسه، نزدیک به ۲۵۳ هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند. گزیدۀ عملکرد همانندجویی در جدول زیر آمده است:

گزیدۀ عملکرد همانندجویی پایان‌نامه‌، رساله‌، پیشنهاده‌ و مقاله در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

عملکرد همانندجویی

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانة همانندجو

۶۹۷

درخواست‌های همانندجویی مؤسسه‌ها

۲۵۲٫۹۳۳

استادان عضو سامانة همانندجو

۴۲٫۴۳۱

دانشجویان عضو سامانة همانندجو

۳۳۹٫۸۵۱

نشریه‌های علمی عضو سامانة همانندجو

۲۵۴

درخواست‌های همانندجویی نشریه‌ها

۷٫۰۷۳

همایش‌های عضو سامانة همانندجو

۳

درخواست‌های همانندجویی همایش‌ها

۱۹

 

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در همانندجویی پارسا و پیشنهاده، بر پایة وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

عملکرد مؤسسه‌ها در همانندجویی پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده بر پایة وابستگی سازمانی آن‌ها در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

وابستگی سازمانی

شمار

مؤسسه‌های

عضو

شمار

درخواست

همانندجویی

شمار

استادان

عضو

شمار

دانشجویان

عضو

شمار

دانش‌آموختگان

تحصیلات تکمیلی*

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

۱۲۲

۱۲۶٫۰۶۴

۲۶٫۴۹۷

۱۶۶٫۸۷۱

۴۳٫۰۹۶

دانشگاه پیام نور

۱۷۱

۴۹٫۰۷۲

۴٫۴۵۸

۴۸٫۴۵۱

۹٫۱۸۵

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

۲

۵۰

۲

۱۱۷

۱۹

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

۱

۷۸

۴

۳۳۷

دانشگاه فرهنگیان

۳

۵۶۲

۷۷۳

۹۴۸

۱۳۶

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی

۳

۵۶۵

۲۷۰

۱٫۱۳۸

۱۶٫۱۵۹

سایر دستگاه‌های اجرایی

۳۹

۲٫۶۷۵

۸۰۷

۵٫۴۴۰

۲٫۰۰۲

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

۲۶۷

۵۲٫۰۳۵

۵٫۱۶۸

۷۳٫۳۰۴

۱۴٫۰۶۴

دانشگاه آزاد اسلامی

۸۷

۲۱٫۸۲۲

۴٫۴۱۰

۴۳٫۰۴۷

۶۷٫۹۰۰

حوزه‌های علمیه

۲

۱۰

۴۲

۱۹۸

همه

۶۹۷

۲۵۲٫۹۳۳

۴۲٫۴۳۱

۳۳۹٫۸۵۱

۱۵۲٫۵۶۱

* شمار دانش‌آموختگان بر پایة آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ از مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

همچنین ثبت پایان‌نامه و رساله و پیشنهاده در سامانة «ثبت»‌ در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده‌ها و تمام‌متن آن‌ها را درون‌دهی و شناسة ره‌گیری دریافت می‌کنند. پارسا نیز پس از درون‌دهی داده‌ها و بارگذاری فایل تمام‌متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه می‌شود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت پارسا به پایان می‌رسد.

در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، روی هم ۴۸۶ مؤسسه، بیش از ۹۲ هزار پارسا و ۳۹۵ مؤسسه، بیش از ۵۹ هزار پیشنهاده را در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده، بارگذاری کرده‌اند. گزیدۀ عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر آمده است:

گزیدۀ عملکرد سامانۀ ملی ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

عملکرد ثبت پارسا

شمار

عملکرد ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانة ثبت برای ثبت پارسا

۴۸۶

مؤسسه‌های عضو سامانة ثبت برای ثبت پیشنهاده

۳۹۵

ثبت پارسا

۹۲٫۴۱۴

ثبت پیشنهاده

۵۹٫۳۴۷

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایة وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است:

عملکرد مؤسسه‌ها در ثبت پایان‌نامه،‌ رساله و پیشنهاده بر پایة وابستگی سازمانی آن‌ها در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

وابستگی سازمانی

شمار

دانش‌آموختگان

تحصیلات تکمیلی *

ثبت پارسا

ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

 وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

۴۳٫۰۹۶

۱۱۲

۴۶٫۱۵۷

۹۸

۲۹٫۹۵۷

 دانشگاه پیام نور

۹٫۱۸۵

۳۱

۱۰٫۶۹۰

۲۷

۶٫۵۲۴

 دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

۱۹

۱

۲

۰

۰

 دانشگاه فنی و حرفه‌ای

۰

۰

۰

۰

 دانشگاه فرهنگیان

۱۳۶

۸

۱۲۴

۵

۵۴

 وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی

۱۶٫۱۵۹

۳

۴۰۳

۱

۱۹۲

 سایر دستگاه‌های اجرایی

۲٫۰۰۲

۲۲

۱٫۳۶۸

۱۱

۶۵۴

 مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

۱۴٫۰۶۴

۲۴۸

۱۹٫۹۸۳

۲۱۲

۱۶٫۴۶۶

 دانشگاه آزاد اسلامی

۶۷٫۹۰۰

۶۱

۱۳٫۶۸۷

۴۱

۵٫۵۰۰

 حوزه‌های علمیه

۰

۰

۰

۰

همه

۱۵۲٫۵۶۱

۴۸۶

۹۲٫۴۱۴

۳۹۵

۵۹٫۳۴۷

* شمار دانش‌آموختگان بر پایة آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ از مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

گفتنی است ریز گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و پیشنهاده‌‌ها در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در ۸۴ برگ در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس است.

انتهای پیام

مطالب مرتبط

همانندجویی کتاب به خدمات «ایرانداک» افزوده شد

سه دانشگاه ایرانی در جمع برترین‌های رتبه‌بندی جهانی پایداری «کیو. اس.»

حضور ۶۵ دانشگاه ایران در تازه ترین رتبه بندی تایمز/سه دانشگاه علوم پزشکی ایران در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر جهان

صعود چشمگیر ایران به جایگاه ۵۳ جهان در «شاخص نوآوری جهانی»/کسب رتبه ۳۳ دنیا از لحاظ «بروندادهای خلاق»

نظر دهید

* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

سرخط خبرها