پردازش داده های تنوع زیستی دریایی به کمک پلتفرم obis تاریخ ۲۴ آذر ساعت۱۲ – ۱۰
لینک اتصال: www.skyroom.online/ch/heidary/obis

سنجش از دور آبهای دریایی و ساحلی: پارامترهای کیفی و فیزیکی آب ۲۶ آذر ساعت۱۲-۱۰
لینک اتصال: https://www.skyroom.online/ch/heidary/remotesensing

کارگاه های «دریاشناسی خزر» و «دانش افزایی پایه اقیانوسی» ویژه دبیران آموزش و پرورش استان های گیلان، مازندران، گلستان و هرمزگان:
۲۲ آذر ساعت ۱۵ تا ۱۸
لینک اتصال https://www.skyroom.online/ch/heidary/caspiansea-guilan

۲۳ آذر ساعت ۱۵ تا ۱۸
لینک اتصال https://www.skyroom.online/ch/heidary/caspiansea-mazandaran

۲۴ آذر ساعت ۱۵ تا ۱۸
لینک اتصال https://www.skyroom.online/ch/heidary/caspiansea-golestan

۲۵ آذر ساعت ۱۴ تا ۱۸
لینک اتصال https://www.skyroom.online/ch/heidary/oceanliteracy

انتهای پیام