- دیده بان علم ایران – Iran Science Watch - https://www.isw.ir -

آماده سازی ایستگاه‌های زمینی در آستانه پرتاب ماهواره مخابراتی «ناهید ١»