- دیده بان علم ایران – Iran Science Watch - https://www.isw.ir -

ثبت ژن دو گونه باکتریایی دستگاه گوارش ماهی سوف سفید در پایگاه ژنوم جهانی

ژن دو گونه باکتریایی از دستگاه گوارش ماهی سوف سفید پرورشی و دریایی توسط محققان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در پایگاه ژنوم جهانی ثبت شد.
به گزارش دیده‌بان علم ایران در اجرای پروژه تحقیقاتی توسط محققان بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان پژوهشکده آبزی پروری، ثبت ژن دو گونه باکتریایی از ماهیان سوف سفید پرورشی و دریایی در پایگاه NcBI انجام شد.
نمونه های باکتریایی جداسازی شده از دستگاه گوارش ماهی سوف سفید متعلق به دو جنس لاکتوباسیلوس و انتروکوکوس بودند که از طریق بیوشیمیایی شناسایی شدند و از نظر مولکولی نیز با استفاده از آغازگر اختصاصی جنس لاکتوباسیلوس و انتروکوکوس تایید شدند و سپس برای توالی یابی اقدام شد.
این باکتریها در پایگاه ژنوم جهانی با شماره Kp۸۶۹۸۴۸.۱ و KR۰۲۱۴۰۴.۱ ثبت شدند .
انتهای پیام