- دیده بان علم ایران – Iran Science Watch - https://www.isw.ir -

خروج یک سلول بنیادی از جریان خون طی فرآیند آنژیوپلوسیز