- دیده بان علم ایران – Iran Science Watch - https://www.isw.ir -

و با تمام افق‌های باز نسبت داشت …