دوشنبه، ۲ مهر، ۱۳۹۷ | Monday, 24 September , 2018

مؤثرترین دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی «مهندسی» جهان معرفی شدند

نسخه قابل پرینت کد خبر:24827
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۳:۲۲
مؤثرترین دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی «مهندسی» جهان معرفی شدند

مؤثرترین دانشگاه‌های ایرانی حاضر در فهرست «برترین‌های حوزه مهندسی» معرفی شدند.

به گزارش دیده‌بان علم ایران دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: براساس اطلاعات مستخرج از پایگاه شاخص‌های اساسی علم آی.اس.آی (ESI)  تعداد ۳۱ دانشگاه کشور در بین موثرترین‌های  مهندسی دنیا قرار گرفتند.

به گفته وی،‌ یک درصد از دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی در سطح بین‌المللی در زمره موثرترین ها قرار می گیرند. این فهرست هر دو ماه یکبار روزآمد شده و فقط دانشگاه ها و موسساتی که کیفیت تحقیقات آنها بالا باشد و حد آستانه استنادها را دریافت کنند در این فهرست باقی خواهند ماند.

دهقانی اظهار داشت: در حوزه علوم رایانه در بین دانشگاه‌های جامع نام دانشگاه تهران مشاهده می‌شود. در بین دانشگاه های صنعتی، امیرکبیر، صنعتی شریف و علم صنعت ایران در بین برترین های دنیا قرار دارند. در بین دانشگاه های غیرمتمرکز نیز دانشگاه آزاد اسلامی در بین دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفته است.

وی افزود: در بین دانشگاه های جامع دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه سمنان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه گیلان، دانشگاه ارومیه، دانشگاه رازی، دانشگاه کاشان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه یزد، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه شهرکرد و دانشگاه یاسوج در بین موثرترین دانشگاه های دنیا در حوزه مهندسی قرار گرفته‌اند.

سرپرست ISC در ادامه گفت: در بین دانشگاه های مهندسی، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه صنعتی سهند در بین دانشگاه های یک درصد برتر دنیا در حوزه مهندسی قرار دارند.

دانشگاه آزاد اسلامی نیز در زمره دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا در حوزه مهندسی قرار گرفته است.

رتبه بین المللی بر حسب تعداد مقالات، تعداد استنادها و CCP

تعداد مدارک، مقالات برتر، استنادها و CCP

حوزه موضوعی

نوع دانشگاه

نام دانشگاه

رتبه تعداد مدارک

رتبه  تعداداستناد

رتبه نسبت استناد به مقاله

(CPP)

رتبهمقالات برتر

تعداد مدارک

تعداد استنادها

نسبت استناد به مقاله

CPP))

تعداد مقالات برتر

علوم رایانه

جامع

دانشگاه تهران

۱۶۷

۲۵۳

۲۷۷

۵۲

۷۷۰

۴۳۲۰

۵٫۶۱

۳

صنعتی

دانشگاه امیرکبیر

۱۲۳

۱۸۱

۲۶۷

۴۵

۹۷۰

۵۶۷۰

۵٫۸۵

۱۰

دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۸

۳۱۱

۳۱۹

۵۰

۸۳۸

۳۶۲۴

۴٫۳۲

۵

دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۰۸

۳۱۲

۲۷۰

۴۹

۶۲۵

۳۶۱۸

۵٫۷۹

۶

غیرمتمرکز

دانشگاه آزاد اسلامی

۷۳

۱۶۷

۳۱۴

۴۴

۱۳۰۴

۵۹۹۸

۴٫۶

۱۱

علوم مهندسی

جامع

دانشگاه تهران

۵۰

۷۲

۴۹۱

۳۵

۴۶۸۲

۳۰۶۰۷

۶٫۵۴

۶۸

دانشگاه تربیت مدرس

۱۹۵

۲۰۳

۳۵۵

۷۱

۲۰۴۳

۱۶۴۵۳

۸٫۰۵

۲۸

دانشگاه شیراز

۲۷۶

۳۵۷

۵۳۶

۹۳

۱۶۳۶

۹۹۰۷

۶٫۰۶

۶

دانشگاه فرودسی مشهد

۲۹۷

۳۹۸

۵۴۰

۷۲

۱۴۹۵

۸۹۶۲

۵٫۹۹

۲۷

دانشگاه تبریز

۲۹۹

۲۸۸

۳۵۸

۷۳

۱۴۹۲

۱۱۹۷۳

۸٫۰۲

۲۶

دانشگاه شهید بهشتی

۴۱۸

۵۸۲

۵۸۵

۹۲

۱۰۲۴

۵۵۸۲

۵٫۴۵

۷

دانشگاه سمنان

۵۲۸

۶۱۷

۴۴۳

۸۲

۷۴۰

۵۲۴۷

۷٫۰۹

۱۷

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۵۷۷

۹۰۳

۶۳۵

۹۷

۶۵۷

۳۰۹۳

۴٫۷۱

۲

دانشگاه اصفهان

۵۸۷

۸۴۴

۵۹۷

۹۷

۶۴۵

۳۴۱۸

۵٫۳

۲

دانشگاه گیلان

۵۹۵

۸۱۰

۵۵۹

۸۱

۶۲۹

۳۶۳۰

۵٫۷۷

۱۸

دانشگاه ارومیه

۶۰۸

۸۳۳

۵۵۴

۹۷

۶۰۲

۳۵۰۲

۵٫۸۲

۲

دانشگاه رازی

۶۴۰

۸۱۷

۴۹۵

۸۷

۵۵۵

۳۶۰۵

۶٫۵

۱۲

دانشگاه کاشان

۶۹۰

۷۸۹

۳۹۳

۹۰

۴۸۶

۳۷۲۳

۷٫۶۶

۹

دانشگاه بوعلی سینا

۶۹۷

۶۷۴

۲۰۲

۸۴

۴۷۵

۴۶۸۰

۹٫۸۵

۱۵

دانشگاه یزد

۷۰۰

۹۶۴

۵۴۸

۹۷

۴۷۲

۲۷۸۶

۵٫۹

۲

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

۸۴۴

۱۱۴۷

۴۲۵

۸۲

۲۹۲

۲۱۳۶

۷٫۳۲

۱۷

دانشگاه خلیج فارس

۸۸۴

۱۱۶۹

۲۹۱

۹۷

۲۳۶

۲۰۶۷

۸٫۷۶

۲

دانشگاه محقق اردبیلی

۸۸۹

۱۱۵۸

۲۶۳

۹۷

۲۳۱

۲۱۰۶

۹٫۱۲

۲

دانشگاه شهرکرد

۸۹۰

۱۲۰۵

۳۱۵

۹۲

۲۳۰

۱۹۵۶

۸٫۵

۷

دانشگاه یاسوج

۹۰۸

۹۹۰

۵۸

۸۶

۲۰۶

۲۶۷۵

۱۲٫۹۹

۱۳

صنعتی

دانشگاه امیرکبیر

۴۹

۹۰

۵۴۵

۶۶

۴۷۰۰

۲۷۹۴۰

۵٫۹۴

۳۳

دانشگاه صنعتی شریف

۵۱

۹۳

۵۵۴

۷۹

۴۵۹۹

۲۶۷۸۳

۵٫۸۲

۲۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۵۵

۱۰۱

۵۱۴

۷۲

۴۱۵۷

۲۶۱۳۴

۶٫۲۹

۲۷

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۱۹۹

۲۹۹

۵۶۷

۸۱

۲۰۱۴

۱۱۴۳۵

۵٫۶۸

۱۸

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۶۳

۳۲۰

۵۰۰

۸۸

۱۶۷۴

۱۰۷۹۳

۶٫۴۵

۱۱

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۴۳۳

۴۳۴

۳۲۰

۵۵

۹۶۵

۸۱۵۷

۸٫۴۵

۴۴

دانشگاه صنعت نفت

۶۴۲

۱۱۵۵

۶۸۳

۸۸

۵۵۰

۲۱۱۳

۳٫۸۴

۱۱

دانشگاه صنعتی شیراز

۶۷۴

۷۱۷

۳۱۴

۹۰

۵۱۱

۴۳۴۷

۸٫۵۱

۹

دانشگاه صنعتی شاهرود

۷۰۳

۹۸۷

۵۶۱

۹۸

۴۶۸

۲۶۸۷

۵٫۷۴

۱

دانشگاه صنعتی سهند

۷۵۳

۱۰۳۹

۵۲۵

۸۹

۴۰۳

۲۴۸۷

۶٫۱۷

۱۰

 

انتهای پیام

 

 

 

به اشتراک بگذارید :

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *